III. ročník súťaže o Putovný pohár primátora mesta Gelnica

10.08.2019 09:00 - Gelnica

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
25.07.2019 20:00

Koniec registrácie
07.08.2019 20:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
07.08.2019 16:00

Maximálne množstvo stravy
300

Súťažná disciplína : požiarny útok s vodou na dva pokusy

Dátum a miesto konania : 10.august 2019 – sobota o 09:00 hod.
Športová ul. Gelnica – futbalové ihrisko

Časový harmonogram: do: 08:30 - príchod a prezentácia hasičských družstiev
08:45 - nástup, otvorenie súťaže
09:00 - plnenie súťažnej disciplíny požiarny útok s vodou
15:00 - predpokladané vyhodnotenie súťaže

Organizačné pokyny :

1. Podmienky účasti v súťaži...

- Štartovné : 10€
- zaslanie záväznej prihlášky družstiev do 7.8.2019 !!!

- alebo mobil na čísle: 0907 355 004 - Veliteľ DHZ – ŠKROBIAN Rastislav
Email: velitel.dhzmgl@gmail.com
-
alebo mobil na čísle: 0944 187 112 - Tajomník DHZ – TROJAN Kamil
Email: kamil.trojan109@gmail.com

- družstvá, ktoré sa prihlásia po stanovenom termíne budú zaradené na záver štartovnej listiny,
- Strava zabezpečená nebude. Na štadióne sa nachádza bar, pre zakúpenie osvieženia.
2. Technické podmienky súťaže :
Kategórie : Muži, ženy, Všetky súťažné družstvá budú hodnotené v rámci svojej kategórie
Materiálno – technické vybavenie súťažných družstiev, Vlastné :
- motorová striekačka PS12.......
- 2 ks sacích hadíc dlhých 2,5 m
- 1 ks sací kôš so spätnou klapkou
- 1 ks rozdeľovač
- 2 ks prúdnic „C“ s priemerom hubice 12,5 mm
- 2 ks hadíc „B“ 75, 65 dlhé min. 19,5 m,
- 4 ks hadíc „C“ 52, 42 dlhé min. 19,5 m,
Odev: Jednotné – pracovná rovnošata alebo športový odev ( musí kryť kolená a ramená )
Obuv, opasok, prilba: Ľahká - kopačky a pod., opasok, ľahký služobný, prilba
Súťažná disciplína : Požiarny útok s vodou na 2 pokusy

3. VYKONANIE POŽIARNEHO ÚTOKU :
V zmysle pravidiel požiarneho športu tzv. ( HURÁ SYSTÉM ). Všetko náradie uložené na základni 2 x 2 m, nesmie presahovať obvod základne mimo sacích hadic. Spoje hadíc ako aj sacieho koša a sacích hadíc sa navzájom nesmú dotýkať. Časový limit na prípravu základne je 5 min. Striekačka pred vykonaním požiarneho útoku bude ne- naštartovaná. Časový limit na naštartovanie striekačky je 60 sek. Terče 50 x 50 cm s otvorom 5 cm v strede vo výške 160 cm nad zemou zostrek klapiek. Požiarny útok sa považuje za skončený po zhodení oboch terčov. Do 1 minúty po ukončení požiarneho útoku musí byť náradie vrátane motorovej striekačky odstránené mimo vymedzeného priestoru na vykonanie požiarneho útoku.

4. MERANIE ČASOV A ORGANIZAČNÉ POKYNY :

- meranie časov bude elektronické, ( tri kusy mechanických stopiek v prípade zlyhania
časomiery)
- súťažné družstvo tvorí 7 členov
- ak sa súťaže zúčastni z jedného zboru viac družstiev, veliteľ to nahlási pred štartom súťaže.
- štartové čísla budú prideľované podľa prihlásenia pri zápise družstiev.
- hosťovanie členov medzi súťažnými družstvami max. 2 členovia.
- členovia súťažných družstiev a prítomných funkcionárov zborov sú povinní oboznámiť sa
so smernicami súťaže a v priebehu súťaže ich dodržiavať.
5. HODNOTENIE POŽIARNEHO ÚTOKU :
- do hodnotenia sa počíta najlepší dosiahnutý čas .
- pri dosiahnutí zhodného času družstiev na 1. - 3. mieste sa berie do úvahy lepší čas z 1
pokusu.
- ak boli zhodné časy aj v prvom pokuse rozhodne tretí pokus.
Neplatnosť pokusu :
- za nezavodnenie čerpadla do 60 sek.
- ak nie je naskrutkovaný sací kôš pred vložením do nádrže a po jeho vytiahnutí z nádrže.
- za fyzickú pomoc veliteľa alebo inej osoby počas vykonávania požiarneho útoku .
- za prekročenie nástrekovej čiary – prešľap.
- za zrazenie terča opačným prúdom tzv. kríženie prúdov.
- pri nepripravenú základňu do 5.min.
- za neukončenie požiarneho útoku do 120 sek.
Za neslušné správanie sa členov súťažných družstiev a funkcionárov zborov
k rozhodcom a usporiadateľom súťaže, bude súťažne družstvo vylúčené zo súťaže a
nehodnotené.

6. PROTEST :

Protest môže podať veliteľ písomne do 10 min po ukončení disciplíny hlavnému rozhodcovi s vkladom 10 eur. Protest sa môže týkať len hodnotenia vlastného družstva . Nie je možné protestovať proti hodnoteniu týkajúceho sa iného družstva. Rozhodnutie o proteste štábom súťaže je neodvolateľné. Protest týkajúci sa technických závad a porúch na náradí sa nebude
akceptovať ( každé družstvo súťaží s vlastným náradím ).

Žiadame veliteľov hasičských jednotiek resp. vedúcich družstiev, aby počas súťaže vystupovali korektne a čestne a viedli k tomu aj svojich súťažiacich.
Organizátori tejto akcie nemajú záujem zvýhodňovať alebo poškodzovať ktoréhokoľvek účastníka.
Veríme ,že z Gelnice si odnesiete tie najlepšie spomienky.


Muži

Celkovo
Gelnica
-
-
-
-
-
Kojšov
-
-
-
-
-
Helcmanovce
-
-
-
-
-
Mníšek nad Hnilcom
-
-
-
-
-
Švedlar
-
-
-
-
-
Spišské Vlachy
-
-
-
-
-
Kolinovce
-
-
-
-
-
Široké
-
-
-
-
-
reserve
-
-
-
-
-

Ženy

Celkovo
Švedlár
-
-
-
-
-
Spišské Vlachy
-
-
-
-
-
Hrabkov
-
-
-
-
-

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.